محصولات / لوله های چسبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله هاي چسبي p.v.c-u مخصوص مصرف ناوداني روکار بر اساس استاندارد EN12200
کد مصرف ضخامت قطر خارجی رديف
ـ 50 * 1/8 1
ـ 63 * 1/8 2
ـ 75 * 1/8 3
ـ 90 * 1/8 4
ـ 110 * 2/2 5
ـ 125 * 2/5 6
صرفا" جهت مصرف ناودانی روکار

 

لوله های چسبی p.v.c-u مخصوص انتقال فاضلاب بر اساس استاندارد EN1329 و 9119 ISIRI
کد مصرف ضخامت قطر خارجی رديف
B 32 * 3 1
B 40 * 3 2
B 50 * 3 3
B 63 * 3 4
BD 75 * 3 5
BD 90 * 3 6
کد B: برای استفاده در روی کار داخل ساختمان یا برای اجزاء بیرون ساختمان که به دیوار نصب می شوند.
کدBD: برای استفاده در روی کار داخل ساختمان وبیرون ساختمان که به دیوار نصب می شوند و در محدوده ساختمان به صورت مدفون در خاک

 

 

 

لوله های چسبی p.v.c-u مخصوص انتقال فاضلاب بر اساس استاندارد EN 1401 و ISIRI 9118

وزن سفتی حلقوی کد مصرف ضخامت قطر خارجی ردیف
10/50 SN4 UD 110 * 3/2 1
11/900 SN8 UD 110 * 3/8 2
11/900 SN4 UD 125 * 3/2 3
13/650 SN8 UD 125 * 3/7 4
15/250 SN2 U 160 * 3/2 5
18/900 SN4 UD 160 * 4 6
22/050 SN8 UD 160 * 4/7 7
23/400 SN2 U 200 * 3/9 8
28/900 SN4 UD 200 * 4/9 9
34/100 SN8 UD 200 * 5/9 10
35/700 SN2 U 250 * 4/9 11
44/100 SN4 UD 250 * 6/2 12
52/500 SN8 UD 250 * 7/3 13
56/700 SN2 U 315 * 6/2 14
70/350 SN4 UD 315 * 7/7 15
84 SN8 UD 315 * 9/2 16
91 SN2 U 400 * 7/9 17
112/35 SN4 UD 400 * 9/8 18
133/3 SN8 UD 400 * 11/7 19
141 SN2 U 500 * 9/8 20
174 SN4 UD 500 * 12/3 21
207 SN8 UD 500 * 14/6 22
225 SN2 U 630 * 12/3 23
277 SN4 UD 630 * 15/4 24
328 SN8 UD 630 * 18/4 25
- SN4 UD 710 * 17/4 26

کد U : در خارج ساختمان وبه صورت مدفون در خاک

کدUD: در محدوده ساختمان وبه صورت مدفون درخاک ونيز خارج ساختمانها

کد SN: سفتی حلقوی لوله بر حسب کیلونیوتن بر متر مربع نشاگر حداقل سفتی حلقوی لوله است.

 

لوله های چسبی p.v.c-u مخصوص آبرسانی تحت فشار براساس استاندارد EN1452 و 9117 ISIRI

S وزن(kg) PN ضخامت قطر خارجی رديف
S8 1/800 12/5 32*1/9 1
S6/3 2/100 16 32*2/4 2
S10 2/200 10 40*1/9 3
S8 2/700 12/5 40*2/4 4
S5 3/900 20 40*3/7 5
S12/5 2/900 8 50 * 2 6
S10 3/400 10 50*2/4 7
S6/3 4/900 16 50*3/7 8
S5 5/900 20 50*4/6 9
S16 3/550 6 63 * 2 10
S8 6/450 12/5 63*3/8 11
S6/3 7/850 16 63*4/7 12
S5 9/350 20 63*5/8 13
S16 5/000 6 75*2/3 14
S12/5 6/600 8 75*2/9 15
S10 7/400 10 75*3/6 16
S8 9/300 12/5 75*4/5 17
S16 7/100 6 90*2/8 18
S12/5 8/700 8 90*3/5 19
S10 10/550 10 90*4/3 20
S8 13/150 12/5 90*5/4 21
S20 8/450 6 110*2/7 22
S16 10/500 8 110*3/4 23
S12/5 12/650 10 110*4/2 24
- - مخابراتی 110*5 25
- - 12/5 110*5/3 26
S8 19/400 16 110*6/6 26
S20 10/900 6 125*3/1 27
S16 13/500 8 125*3/9 28
S12/5 16/500 10 125*4/8 29
S10 20/100 12/5 125 * 6 30
S20 18/000 6 160 * 4 31
S16 21/500 8 160*4/9 32
S12/5 26/800 10 160*6/2 33
S10 32/850 12/5 160*7/7 34
S20 27/500 6 200*4/9 35
S16 34/000 8 200*6/2 36
S12/5 41/700 10 200*7/7 37
S10 51/000 12/5 200*9/6 38
S20 42/000 6 250*6/2 39
S16 52/600 8 250*7/7 40
S12/5 64/500 10 250 * 9/6 41
S10 79/250 12/5 250 * 11/9 42
S20 67/000 6 315 * 7/7 44
S16 83/500 8 315 * 9/7 45
S12/5 106/500 10 315 * 12/1 46
S10 125/400 12/5 315 * 15 47
S20 107 6 400 * 9/8 48
S16 133 8 400 * 12/3 49
S12/5 168 10 400 * 15/3 50
S10 202 12/5 400 * 19/1 51
S20 166 6 500 * 12/3 52
S16 206 8 500 * 15/3 53
S12/5 226 10 500 * 19/1 54
S10 258 12/5 500 * 23/9 55
S8 285 16 500 * 29/7 56
S20 264 6 630 * 15/4 57
S16 329 8 630*19/3 58
S12/5 406 10 630 * 24/1 59
S10 499 12/5 630 * 30 60

کد PN: فشار قابل تحمل براساس اتمسفر برای مدت50سال در 20درجه سیلسیوس
کدS: سری لوله (عددی بدون بعد برای معرفی لوله)

 

 

Copyright ©2007 _ 2008 - All rights reserved. Designed & developed by Nima Jafari
www.iranneda.com print@iranneda.com