محصولات / لوله های پوش فیت بدون صدا

 
 

لوله دین لاک یک سر سوکت ، مخصوص انتقال فاضلاب بر اساس استاندارد های (EN1329 , ISIRI9119) و (EN1401 , ISIRI9118)

کد مصرف ضخامت قطر خارجی ردیف
B 32*3 1
B 40*3 2
B 50*3 3
B 63*3 4
BD 75*3 5
BD 90*3 6
UD 110*3/2 7
UD 110*3/8 8
UD 125*3/2 9
UD 125*3/7 10
U 160*3/2 11
UD 160*4 12
UD 160*4/7 13
200*3/9 14
UD 200*4/9 15
UD 200*5/9 16

کد B : برای استفاده در روی کار ساختمان یا برای اجراء بیرون ساختمان که به دیوار نصب می شود.

کد BD : رای استفاده در روی کار داخل ساختمان و بیرون ساختمان که به دیوار نصب می شود و در محوده ساختمان به صورت مدفون در خاک

کد U : در خارج ساختمان و به صورت مدفون در خاک

کد UD : در محدوده ساختمان و به صورت مدفون در خاک و نیز خارج ساختمانها

 

 

بر اساس استاندارد های( EN1329  .ISIRI9119)  و ( EN 1452  .  ISIRI 9117)

طول لوله ها
شماره
ضخامت قطرخارجی

 

ردیف

4 M
3 M
2 M
1 M
75 Cm
50 Cm
40 Cm 

 30 Cm

20 Cm

15 Cm

استاندارد
میلیمتر
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
EN1329
40 * 3
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
EN1329
50 * 3
2
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
EN1452
75 *3/6
3
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
EN1452
110* 4/2
4
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
EN1452
125 * 4/8
5

اورینگ مصرفی از بهترين نوع اروپائی آن می باشد

 

 

 

 

 

 

لوله دین لاک دو سر سوکت = بر اساس استاندارد های( EN1329  .ISIRI9119)  و ( EN 1452  .  ISIRI 9117)

طول لوله ها شماره ضخامت قطرخارجی ردیف
50سانتیمتری 1متری 2متری 3متری 30سانتیمتری استاندارد میلیمتر
" " " " " EN1329 40 * 3 1
" " " " " EN1329 50 * 3 2
" " " " " EN1452 75 *3/6 3
" " " " " EN1452 110* 4/2 4
" " " " " EN1452 125 * 4/8 5

 

 

Copyright ©2007 _ 2008 - All rights reserved. Designed & developed by Nima Jafari
www.iranneda.com print@iranneda.com